Regulamin rezerwacji

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie: www.marinaplaza.pl Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między: Marina Plaza – Jacek Jerzykowski, ul. Gąsiorowskiego 4, 01-483 Warszawa, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

§2
Umowa najmu

Umowa obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda). Pobierana jest jednorazowa opłata serwisowa w wysokości: 100PLN oraz opłaty miejscowe (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.

Marina Plaza, nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym regulaminie. Wszystkie apartamenty są umeblowane i mają w pełni wyposażone aneksy kuchenne, pościel i ręczniki hotelowe bez dodatkowych opłat.

§3
Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 662 002 002, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@marinaplaza.pl oraz osobiście w biurze, na terenie obiektu przy ulicy Szyprów 26, 84-140 Jastarnia. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową, brak tej formalności spowoduje:
- jej anulację o godzinie 18:00, jeśli rezerwacja jest dokonana w dniu przyjazdu
- jej anulację po upływie 12h od momentu dokonania rezerwacji telefonicznej, jeśli została ona dokonana w, na co najmniej jeden dzień przed przyjazdem

W celu dokonania rezerwacji należy podać:
- datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
- planowana godzinę przyjazdu
- liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek dzieci)
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- numer telefonu
- adres email
- dane do faktury, jeśli będzie wymagana

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji do klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z danymi do wpłaty 30% wartości całości rezerwacji w celu jej zagwarantowania.

Regulamin pobytu

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie: www.marinaplaza.pl Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między: Marina Plaza – Jacek Jerzykowski, ul. Gąsiorowskiego 4, 01-483 Warszawa zwanego dalej Marina Plaza, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

§2
Doba hotelowa

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 10:00 dnia wyjazdu.

Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji pod nr 662 002 002

Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za dodatkową opłatą:

  • Przedłużenie doby hotelowej do 12:00, opłata w wysokości 25% wartości ostatniej zarezerwowanej doby
  • Przedłużenie doby hotelowej do 15:00, opłata w wysokości 35% wartości ostatniej zarezerwowanej doby
  • Przedłużenie doby hotelowej do 18:00, opłata w wysokości 50% wartości ostatniej zarezerwowanej doby

§3
Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podania numeru karty kredytowej, jej daty ważności, jako zabezpieczenia za powierzony, w pełni wyposażony apartament. W przypadku braku karty kredytowej Hotel ma prawo poprosić od Gościa depozyt gotówkowy w wysokości 500 zł, zwrotny w chwili oddania kluczy.

Marina Plaza zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:

  • nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
  • odmawia złożenia depozytu gotówkowego, bądź odmawia podania nr karty i daty jej ważności jako zabezpieczenie,
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego apartamentu, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność apartamentu rezerwowanego, uznana jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem i utratą wcześniej wpłaconych środków przez klienta.

Klucze do apartamentu wydane będą na Szyprów 26 w Jastarni lub w miejscu wcześniej uzgodnionym telefonicznie pod nr +48 662 002 002.

Gości przyjeżdżających w tych godzinach zapraszamy po odbiór kluczy oraz dokonanie formalności meldunkowych.
Wydanie kluczy do apartamentu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji gwarancyjnej.

Przyjazd nocny i odbiór kluczy w miejscu rezerwacji
Istnieje możliwość odbioru kluczy w miejscu rezerwacji po godzinie 18:00. Rezerwacja taka musi być zagwarantowana kartą kredytową /płatniczą (poprzez podanie jej numeru, daty ważności i numeru CVC/CVV).  Hotel obciąży kartę kredytową / płatniczą, opłatą w wysokości 30% za cały zarezerwowany pobyt, całość rezerwacji powinna zostac uregulowana do godz 10:00 dnia następnego. W przypadku rezeracji na 1 noc., karta kredytowa/płatnicza zostanie obciążona w wysokości 100% wartości rezerwacji.

§4
Parkowanie pojazdów

Do każdego Apartamentu przysługuje wyłącznie jedno miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym. Każde kolejne miejsce postojowe w ramach jednego Apartamentu, możliwe po uzgodnieniu dostępności i uiszczeniu opłaty 50zł/dobę, wymagane jest dokonanie rezerwacji oraz uzyskanie informacji odnośnie dostępności miejsca. Goście zobowiązani są do parkowania na miejscu wskazanym przez personel.

§5
Wymeldowanie i zdanie kluczy

Zdanie klucza odbywa się w Marina Plaza w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00 – 10:00. Apartamenty po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu apartamentu, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł.

§6
Cisza nocna

Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Marina Plaza ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1000 zł doliczając ją do rachunku gościa.

§7
Odpowiedzialność za apartament

Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie zastanym.
- W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce przedstawiciela Marina Plaza.
- Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.

§8
Zakaz palenia

W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 1000 zł, doliczana do rachunku gościa.

§9
Zmiana cen

Marina Plaza zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

§10
Zwierzęta domowe

Zwierzęta nie są akceptowane, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

§11
Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Marina Plaza, rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego. Marina Plaza ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Marina Plaza, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

§12
Awarie

Marina Plaza zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Marina Plaza (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

§13
Dane osobowe

Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Marina Plaza. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

§14
Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Marina Plaza.

§15
Postanowienia końcowe

- Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby spółka ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

- Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – Marina Plaza nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie

- osoby niezameldowane w obiekcie Marina Jastarnia Apartamenty nie mają wstępu na teren obiektu bez zgody właściciela obiektu

Regulamin określa warunki pobytu w obiekcie Marina Plaza Apartamenty. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu

Kontakt
Marina Plaza Apartamenty Jastarnia
Rezerwacje: 662 002 002
rezerwacje@marinaplaza.pl
na terenie obiektu
Newsletter
Zapisz się do newslettera jeśli chcesz być
na bieżąco z naszą ofertą.